Introducing Brokers


Nếu bạn đang giao dịch tiền tệ và tham gia vào thị trường chứng khoán, thì đây là một cơ hội rất tốt cho bạn. Nếu bạn giới thiệu khách hàng cho TradeFxAsia bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

TradeFxAsia là một tập đoàn được thành lập để giúp đỡ cho một cá nhân, tổ chức trong việc kinh doanh giao dịch tiền tệ. Cá nhân hoặc tổ chức nào có thể xây dựng một dữ liệu khách hàng và cung cấp cho chúng tôi thì sẽ nhận được phần trăm từ mỗi giao dịch hàng tháng.

Tất nhiên, khi bạn tăng dữ liệu khách hàng bạn cũng đồng thời tăng phần trăm thụ hưởng của mình. Tất cả các cá nhân, chủ doanh nghiệp, nhà tư vấn, tổ chức được khuyến khích liên hệ với TradeFxAsia với mục đích được bàn luận thêm để cùng hợp tác. Đây là một cơ hội hiếm có mà bạn không muốn bỏ qua đâu.